TriYoga Basics Teacher Training2014-01-27T22:42:39-08:00

Jan 2021


Basics Teacher Training with Theresa ~ Sept ’20–May ’21
Jan 22 - Jan 22, 2021
Online
Info & Registration

Basics Teacher Training with Theresa ~ Sept ’20–May ’21
Jan 29 - Jan 29, 2021
Online
Info & Registration

Feb 2021


Basics Teacher Training with Theresa ~ Sept ’20–May ’21
Feb 05 - Feb 05, 2021
Online
Info & Registration

Basics Teacher Training with Theresa ~ Sept ’20–May ’21
Feb 12 - Feb 12, 2021
Online
Info & Registration

Basics Teacher Training with Theresa ~ Sept ’20–May ’21
Feb 19 - Feb 19, 2021
Online
Info & Registration

Basics Teacher Training with Theresa ~ Sept ’20–May ’21
Feb 26 - Feb 26, 2021
Online
Info & Registration

Mar 2021


Basics Teacher Training with Lalita ~ Mar–Apr ’20
Mar 02 - Mar 29, 2021
Zhuhai, China Guangdong
Info & Registration

Basics Teacher Training with Theresa ~ Sept ’20–May ’21
Mar 05 - Mar 05, 2021
Online
Info & Registration

Basics Teacher Training with Theresa ~ Sept ’20–May ’21
Mar 19 - Mar 19, 2021
Online
Info & Registration

Basics Certification with Rishi
Mar 23 - Mar 27, 2021
Cairns, Australia
Info & Registration

Basics Teacher Training with Theresa ~ Sept ’20–May ’21
Mar 26 - Mar 26, 2021
Online
Info & Registration

Apr 2021


Basics Teacher Training with Theresa ~ Sept ’20–May ’21
Apr 02 - Apr 02, 2021
Online
Info & Registration

Basics Teacher Training with Theresa ~ Sept ’20–May ’21
Apr 09 - Apr 09, 2021
Online
Info & Registration

Basics Teacher Training with Theresa ~ Sept ’20–May ’21
Apr 16 - Apr 16, 2021
Online
Info & Registration

Basics Teacher Training with Theresa ~ Sept ’20–May ’21
Apr 23 - Apr 23, 2021
Online
Info & Registration

Basics Teacher Training with Eva-Maria in Kyoto
Apr 24 - Apr 25, 2021
Kyoto, Japan
Info & Registration

Basics Teacher Training with Theresa ~ Sept ’20–May ’21
Apr 30 - Apr 30, 2021
Online
Info & Registration

May 2021


Basics Teacher Training with Eva-Maria in Kyoto
May 03 - May 05, 2021
Kyoto, Japan
Info & Registration

Basics Teacher Training with Eva-Maria in Kyoto
May 07 - May 09, 2021
Kyoto, Japan
Info & Registration

Basics Teacher Training with Theresa ~ Sept ’20–May ’21
May 07 - May 07, 2021
Online
Info & Registration

1 2

...in the flow