Chinese Terms2018-12-24T20:55:18-08:00

CHINESE TERMS

5 ELEMENTS

Earth  地  dì
Water  ⽔  shuǐ
Fire  ⽕  huǒ
Air  ⻛  fēng
Space  空  kōng

Birds_chinese

NATURE ELEMENTS

Earth  地  dì
Sun  太阳  tài yáng
Moon  ⽉亮  yuè liàng
Stars  星⾠  xīng chén
Sunrise  日出  rì chū
Sunset  日落  rì luò

 

Day  ⽩天  bái tiān
Morning  早晨  zǎo chen
Night  夜晚  yè wǎn
Evening  傍晚  bàng wǎn
Full moon  满⽉  mǎn yuè
New moon  新⽉ xīn yuè

North  北  běi
South  南  nán
East  东  dōng
West  ⻄  xī

Stone  ⽯头  shí tou
Mountain  ⼭  shān
Hills  ⼭丘  shān qiū
Cave  洞穴  dòng xué

 

Desert  沙漠  shā mò
River  河流  hé liú
Sea  ⼤海  dà hǎi
Lake  湖  hú
Sky  天空  tiān kōng

Seed  种⼦  zhǒng zi
Tree  树  shù
Forest  森林  sēn lín
Bird  ⻦  niǎo

Wind  ⻛  fēng
Thunder  雷  léi
Heaven  天堂  tiān táng
Spring  春  chūn
Summer  夏  xià
Autumn  秋  qiū
Winter  冬  dōng

 

YOGA ELEMENTS

Yoga  瑜伽  yú jiā
Guru  上师  shàng shī
Meditation  冥想  míng xiǎng
Consciousness  意识  yì shi
Energy  能量  néng liàng
Bliss  极乐  jí lè

CHINESE MEDICINE
5 Planets

Jupiter  ⽊星  mù xīng
Mars  ⽕星  huǒ xīng
Saturn  ⼟星  tǔ xīng
Venus  ⾦星  jīn xīng
Mercury  ⽔星  shuǐ xīng

CHINESE MEDICINE
5 Elements

Wood  ⽊  mù
Fire  ⽕  huǒ
Earth  ⼟  tǔ
Metal  ⾦  jīn
Water  ⽔  shuǐ


 

Download PDF
Download Audio

...in the flow